فصل بهار 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل 13.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل هشت واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس اطلاعات مرکز آمار در فصل بهار ١٤٠٢ شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران ٢١٥٦,٧ است که نسبت به فصل قبل ١٣.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٩.٧ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است.
همچنین در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٣,٦ درصد است، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٦درصد) ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است.
در این فصل، در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٢٩,٥ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیرآلات بهداشتی» است و این در حالیست که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٣.٠ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه نهاده های ساختمان

در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٩,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٥.٢ درصد) ١٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
در این فصل در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٥,١ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٩.٤ درصد مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» است.
در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٠ درصد) ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.
در این فصل در بین گروه های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧١,٠ درصد مربوط به گروه اجرایی«شیشه» و کمترین تورم با ٢٧.٩ درصد مربوط به گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه های اجرایی (بهار ١٤٠٢)

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٣٦٨,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٤.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٧.٩ درصد افزایش داشته است.
گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٧٦٠,٥ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٦.٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٣.٢ درصد افزایش داشته است.
گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٧٥١,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٩.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٧.٣ درصد افزایش داشته است.
گروه موزاییک، کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٨٨٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٥.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٤.٩ درصد افزایش داشته است.
گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٠٨٠,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٣.٥ درصد افزایش داشته است.
گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٣٧١,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٤.٣ درصد افزایش داشته است.
گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٦٠٧,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٦.٧ درصد افزایش داشته است.
گروه ایزوگام، قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٦١٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦.٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٤.٥ درصد افزایش داشته است.
گروه شیرآلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨١٩,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٩.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٩.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٠.١ درصد افزایش داشته است.
گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٢١,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١.٣ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٢.٨ درصد افزایش داشته است.
گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٠١٦,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٥.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٠.٠ درصد افزایش داشته است.
گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨٤٤,١ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است.
گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ٣٥٢٥,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٩.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٠.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٦.٢ درصد افزایش داشته است.
گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ٢٦٧٣,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٣.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٦.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٧١.٠ درصد افزایش داشته است.
گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ١٣٧٤,٥ رسیده است که نسبت به فصل ٢٨.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٣٨.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٣.٧ درصد افزایش داشته است.
فارس

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *