گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، در فصل تابستان ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١,٩ درصد است، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٦ درصد) ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش اخبار ساختمان، مرکز آمار ایران گزارش داد: در فصل تابستان 1402 شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران ٢١٩٧,٢ است که نسبت به فصل قبل ١.٩ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧.٣ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٥ درصد افزایش داشته است.
در فصل تابستان 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١,٩ درصد است، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٦ درصد) ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.
در این فصل، در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با 20.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «گچ و گچکاری» است، این در حالی است که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » با ٦.٥ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.
در فصل تابستان 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٧,٣ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٧ درصد) ٧.٦ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٤,٧ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٩.٦ درصد مربوط به گروه اجرایی «نقاشی» است.
در فصل تابستان 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٣,٥ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٢ درصد) ٤.٣ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل در بین گروه های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٦٣ درصد مربوط به گروه اجرایی«شیشه» و کمترین تورم با ٣٣.٩ درصد مربوط به گروه «سنگ» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه های اجرایی (تابستان 1402)

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٥١٣,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٦.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٩.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٢ درصد افزایش داشته است.
گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٢٢,٤ رسیده است که نسبت به فصل قبل 20.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٦.٢ درصد افزایش داشته است.
گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به 1890.6 رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است.
گروه موزاییک، کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2006.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل ٦.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است.
گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٢٨,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٣.٩ درصد افزایش داشته است.
گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٢١٦,٦ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٦.٥ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٨.٩ درصد افزایش داشته است.
گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٧٤٩,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٥.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 40 درصد افزایش داشته است.
گروه ایزوگام، قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨١٨,٦ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٥.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٨.٦ درصد افزایش داشته است.
گروه شیرآلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨٥٩,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٤ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٨ درصد افزایش داشته است.
گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٦١,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٣.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٨.٢ درصد افزایش داشته است.
گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣١٦٩,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٥.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٤.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٦١.٢ درصد افزایش داشته است.
گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٩١٥,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٨.٦ درصد افزایش داشته است.
گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به 3602.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٦٢ درصد افزایش داشته است.
گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ٢٧٥٧,٤ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٦٣ درصد افزایش داشته است.
گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ١٣٨٢,٣ رسیده است که نسبت به فصل 0.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٦.٣ درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: تورم مصالح ساختمانی در تابستان 1402
تسنیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *